نرم افزار software

در این بخش می توانید مطالب مربوط به نرم افزارهای مختلف را مشاهده کنید


آموزش پروگرام با J-Flash Lite و پروگرامر جیلینک jflash lite


تولید فایل سه بعدی در Altium Designer آلتیوم altium step


آموزش نرم افزار SolidWorks به فارسی solidworks


آموزش دستور Swept در SolidWorks به صورت تصویری swept solidworks


به صورت تصویری SolidWorks آموزش طراحی فنر در spiral solidworks


XLoder پروگرام آردوینو با xloader


Resistor Color Code freeware نرم افزار تعیین مقدار مقاومت بر اساس کد رنگی Resistor Color Code freeware


traffic exchange free traffic
karakit