در قسمت اول دیدیم که چطور با اتفاده از کتابخانه pandas در پایتون می توانیم به محتویات یک فایل اکسل دسترسی پیدا کنیم و آن را نمایش دهیم. حالا قصد داریم این اطلاعات را برش بزنیم و فیلتر کنیم. اگر فایلهای اکسل و csv را دانلود نکرده اید از لینک های انتهای همین نوشته دانلود کنید و در فولدری که برنامه پایتون را ذخیره کرده اید قرار دهید.

در ابتدا دیتافریم را آماده می کنیم:

import pandas as pd
myfile = 'Salaries.xlsx'
mydata=pd.read_excel(myfile)

برش زدن داده ها در pandas

برای اینکه با تعدادی از ستونهای دلخواه موجود در دیتا فریم کار کنیم می توانیم مثل زیر عمل نماییم:

print(mydata[['Name','Level']].head(2))

خروجی دستور فوق به این صورت نمایش داده خواهد شد:

   Name Level
0  Ayda   5
1 Peyman   3

برای اینکه بتوانیم تعدادی از سطرهای پشت سر هم را هم انتخاب کنیم از الگوی دستور زیر پیروی می کنیم:

print(mydata[['Name','Level']][3:5])

در اینجا فقط ردیف های 3 و 4 نمایش داده می شوند:

   Name Level
3 Behrooz   4
4  Simin   3

فیلتر کردن داده ها در pandas

فرض کنید که می خواهیم ببینیم چند نفر مالیات 10 درصدی و چند نفر مالیات 5 درصدی می پردازند. برای این کار از دستور زیر استفاده می کنیم:

print(mydata['Tax %'].value_counts())

با اجرای این دستور خواهیم دید که 7 نفر مالیات 5 درصدی و 3 نفر مالیات 10 درصدی می پردازند:

5   7
10  3
Name: Tax %, dtype: int64

برای پیدا کردن ردیف هایی که حقوق ماهانه کمتر از 5 دارند کافی است از دستور زیر استفاده کنیم:

lowincome=mydata['Salary']<5
print(lowincome)

که نتیجه را به شکل زیر نمایش خواهد داد:

0  False
1  False
2   True
3  False
4  False
5  False
6   True
7  False
8   True
9   True
Name: Salary, dtype: bool

در صورتی که از دستور loc به شکل زیر استفاده کنیم:

lowincome=mydata['Salary']<5
print(mydata.loc[lowincome,:])

نتیجه به شکل دیگری ظاهر خواهد شد:

   Name Salary Tax % Experience Level
2 Farzad    4   5      2   2
6  Kaveh    3   5      5   2
8  Ehsan    2   5      1   1
9  Shiva    3   5      5   2

ترکیب فیلترها در pandas

فرض کنید که می خواهیم کارمندانی را که سابقه آنها بیشتر از 2 سال است ولی همچنان حقوقشان کمتر از 5 است را پیدا کنیم. به این منظور باید فیلترهایمان را با کمک & ترکیب کنیم:

lowincome=mydata['Salary']<5
highexperience=mydata['Experience']>2
print(mydata.loc[lowincome & highexperience,:])

نتیجه ترکیب فیلتر به این صورت خواهد بود:

  Name Salary Tax % Experience Level
6 Kaveh    3   5      5   2
9 Shiva    3   5      5   2

سایر عملوندهای منطقی که روی فیلترها کار می کنند عبارتند از | و ^ و ~ که به ترتیب معادل یا، یای انحصاری و نقیض هستند.