می خواهیم برنامه ای در پایتون بنویسیم که میزان استحکام رمز عبوری که کاربر به آن می دهد را بررسی کند. در این پروژه رمز عبوری قوی است که دارای همه شرایط زیر باشد:

حداقل 1 حرف بین [a-z]

حداقل 1 حرف بین [A-Z]

حداقل 1 عدد بین [0-9]

حداقل 1 نویسه از [!@#$%^&*]

حداقل طول 6 کاراکتر

داشته باشد. برنامه با پیمایش کاراکترهای رمز عبور، قوی بودن یا نبودن رمز عبور را اعلام می کند.

def check_password_strength(password):
  has_upper = False
  has_lower = False
  has_digit = False
  has_special = False

  for char in password:
    if char.isupper():
      has_upper = True
    elif char.islower():
      has_lower = True
    elif char.isdigit():
      has_digit = True
    elif char in "!@#$%^&*":
      has_special = True

  is_strong = has_upper and has_lower and has_digit and has_special and len(password) >= 6

  if is_strong:
    print("The password is strong.")
  else:
    print("The password is not strong.")

password = input("Enter a password: ")
check_password_strength(password)