برای کار با زمان در پایتون از کتابخانه datetime استفاده می کنیم. اگر این کتابخانه را به طور یکجا فراخوانی کنیم استفاده از دستورات کمی طولانی خواهد بود. مثلا اگر بخواهیم زمان فعلی را استخراج کنیم و به صورت یک شی در اختیار داشته باشیم به این صورت عمل می کنیم:

import datetime
currenttime = datetime.datetime.now()
print (currenttime)

نتیجه این قطعه کد به این صورت خواهد بود:

2022-03-08 13:14:13.019572

اگر بخواهیم کمی دستور را کوتاه کنیم می توانیم به این صورت کد را تغییر دهیم:

from datetime import datetime 
currenttime = datetime.now()
print (currenttime)

که باز هم نتیجه اجرای آن مثل بالا خواهد بود.

یکی از توابع بسیار مفید برای نمایش بخشهای مختلف این شی strftime است. با استفاده از این دستور می توانید روز ماه سال ساعت دقیقه و ثانیه و اطلاعات دیگر را در فرمتهای مختلف استخراج کنید و نمایش دهید:

from datetime import datetime 
currenttime = datetime.now()
print ("Now: " , currenttime)

fullyear = currenttime.strftime("%Y")
print("%Y - full year: "+ fullyear)

shortyear = currenttime.strftime("%y")
print("%Y - short year: "+ shortyear)

fullmonth = currenttime.strftime("%B")
print("%B: - full month: "+ fullmonth)

shortmonth = currenttime.strftime("%b")
print("%b: - short month: "+ shortmonth)

monthnumber = currenttime.strftime("%m")
print("%m: - month number: "+ monthnumber)

daynumber = currenttime.strftime("%d")
print("%d: - day number "+ daynumber)

fullweekday = currenttime.strftime("%A")
print("%A - full weekday: "+ fullweekday)

shortweekday = currenttime.strftime("%a")
print("%a - short weekday: "+ shortweekday)

hours = currenttime.strftime("%H")
print("%H: - 00 - 24 hours: "+ hours)

hours12 = currenttime.strftime("%I")
print("%I: - 00 - 12 hours: "+ hours12)

AMPM = currenttime.strftime("%p")
print("%p: - AM - PM: "+ AMPM)

minutes = currenttime.strftime("%M")
print("%M: - minutes: "+ minutes)

hourminutesecond = currenttime.strftime("%H:%M:%S")
print("%H:%M:%S: - hours : minutes : seconds: "+ hourminutesecond)

dateandtime = currenttime.strftime("%m/%d/%Y - %H:%M:%S")
print("%m/%d/%Y, %H:%M:%S: "+ dateandtime)	

خروجی برنامه زیر به این شکل است:

قالبهای مختلف نمایش تاریخ و ساعت

تبدیل string به شی datetime در پایتون

برای اینکه بتوانیم یک شی از نوع datetime درست کنیم از دستور strptime() استفاده می کنیم. برای این کار ابتدا یک مقدار رشته ای حاوی تاریخ یا زمان مورد نظر در قالب صحیح ایجاد و سپس با استفاده از دستور بالا آن را به یک شی datetime تبدیل می کنیم.

به مثال زیر توجه کنید:

from datetime import datetime 
fullyearStr= "2022 "
shortmonthStr = "Jan "
dayStr="25"
myDate = datetime.strptime(fullyearStr + shortmonthStr + dayStr, "%Y %b %d")
print("Date Time =", myDate)

نتیجه اجرای این برنامه به شکل زیر خواهد بود:

Date Time = 2022-01-25 00:00:00