تابع راهی برای سازماندهی و استفاده مجدد از یک قطعه کد در برنامه است. تابع یک بلوک کد است که وظیفه خاصی را انجام می دهد و می تواند توسط سایر بخش های برنامه فراخوانی شود.

برای تعریف یک تابع در پایتون، از کلمه کلیدی «def» و به دنبال آن نام تابع و پرانتز استفاده می کنید. در داخل پرانتز، می توانید به صورت اختیاری یک یا چند پارامتر را که تابع می تواند به عنوان ورودی دریافت کند، مشخص کنید. بعد از پرانتز، یک دونقطه (`:`) می نویسید و سپس خط بعدی را با یک tab  یا چهار تا اسپیس indent می کنید. خطوط فرورفته بدنه تابع هستند، جایی که شما عباراتی را که تابع باید اجرا کند، می نویسید. برای پایان دادن به تعریف تابع، یک عبارت ‘return’ می نویسید که به صورت اختیاری مقداری را به عنوان خروجی تابع برمی گرداند.

در اینجا دو مثال از نحوه تعریف یک تابع در پایتون آورده شده است.

در مثال اول یک نام گرفته می شود و پیام سلام برای آن اسم نمایش داده می شود. این تابع چیزی را بر نمی گرداند.

def hello(name):
    print("Hello, " + name + "!")

در مثال دوم تابع دو ورودی می گیرد و جمع آن دو را بر می گرداند.

def add(x, y):
    return x + y

برای استفاده از یک تابع در پایتون، آن را با نوشتن نام تابع و به دنبال پرانتز فراخوانی می کنیم. در داخل پرانتز، می توانید یک یا چند آرگومان را که با پارامترهای تابع مطابقت دارند، ارسال کنید. آرگومان ها مقادیری هستند که می خواهید تابع به عنوان ورودی از آنها استفاده کند.

هنگامی که یک تابع را فراخوانی می کنید، دستورات را در بدنه خود اجرا می کند و مقدار مشخص شده توسط عبارت ‘return’ را برمی گرداند. اگر هیچ آرگومانی را ارسال نکنید یا هیچ مقداری را برنگردانید، همچنان باید پرانتز خالی را بنویسید. در اینجا دو مثال از نحوه استفاده از توابع در پایتون آورده شده است:

hello("karakit") 

این جمله نمایش داده می شود:

Hello, karakit!

با اجرای خط زیر:

s = add(1 , 2)
print(s) 

نتیجه که عدد 3 است نملیش داده می شود.

موقع تعریف و به کارگیری تابع باید دقت کنید که حتما تعریف تابع قبل از فراخوانی آن انجام شده باشد، در غیر این صورت با خطا مواجه خواهید شد.