لیست یک نوع داده است که می تواند چندین مقدار را در یک متغیر ذخیره کند. یک لیست با استفاده از براکت [ ] و جدا کردن مقادیر با کاما ایجاد می شود. به عنوان مثال، این لیستی از زبان های برنامه نویسی است:

languages=['C++','Python','Java','Rust']

یک لیست می تواند دارای انواع مختلفی از مقادیر باشد، مانند اعداد، رشته ها، بولی ها یا حتی لیست های دیگر. به عنوان مثال، این لیستی از مقادیر ترکیبی است:

mixed = [5, "Karakit", True , ['a' , 'b']]

برای دسترسی به عناصر یک لیست، می توانیم از عملگر اندیس [ ] استفاده کنیم. اندیس یک لیست از 0 شروع می شود و تا طول لیست منهای یک بالا می رود. به عنوان مثال، برای دسترسی به اولین عنصر لیست زبانها، می توانیم بنویسیم:

Languages[0]

این دستور “++C” را برمی گرداند. برای دسترسی به آخرین عنصر لیست می توانیم از اندیس منفی -1 استفاده کنیم. مثلا:

Languages[-1]

این دستور “Rust” را برمی گرداند. ما همچنین می توانیم از برش برای دسترسی به طیف وسیعی از عناصر از یک لیست استفاده کنیم. به عنوان مثال، برای به دست آوردن سه عنصر اول لیست زبانها، می توانیم بنویسیم:

Languages[0:3]

این دستور [‘C++’, ‘Python’, ‘Java’] را برمی گرداند. نحوه برش به این صورت است:

[start:stop:step]

که در آن start اندیس اولین عضو است که می خواهیم در نتیجه موجود باشد، stop اندیس اولین عنصری است که حذف می شود، و step عدد افزایش بین اعضا است. اگر هر یک از این پارامترها را حذف کنیم، مقادیر پیش فرض زیر خواهند داشت:

پیش فرض start عدد 0 است.

پیش فرض stop طول لیست است.

پیش فرض step عدد 1 است.

یک لیست قابل تغییر است، به این معنی که ما می توانیم بعد از ایجاد لیست اعضای آن را تغییر دهیم، اضافه کنیم یا حذف نماییم. برای تغییر یک عضو از یک لیست، می‌توانیم یک مقدار جدید به فهرست آن اختصاص دهیم. به عنوان مثال، برای تغییر عضو سوم لیست زبان ها به “Javascript” می توانیم بنویسیم:

Languages[2]='Javascript'

برای افزودن یک عضو به انتهای یک لیست، می‌توانیم از متد ()append استفاده کنیم. به عنوان مثال، برای افزودن “Basic” به لیست زبانها، می توانیم بنویسیم:

languages.append('Basic')

برای درج یک عضو در یک موقعیت خاص در لیست، می توانیم از متد insert() استفاده کنیم. به عنوان مثال، برای درج “pascal” در جایگاه سوم فهرست زبانها، می توانیم بنویسیم:

languages.insert(2,'Pascal')

برای حذف یک عضو از لیست، می توانیم از متد remove() استفاده کنیم. به عنوان مثال، برای حذف “Pascal” از لیست زبانها، می توانیم بنویسیم:

languages.remove('Pascal')

همچنین می توانیم از متد pop() برای حذف و برگرداندن آخرین عضو یک لیست استفاده کنیم. مثلا با اجرای این دستور:

lastlanguage=languages.pop()

آخرین زبان موجود در لیست در متغیر lastlanguage ذخیره می شود و از انتهای لیست نیز حذف می گردد.برای به دست آوردن طول یک لیست از دستور len استفاده می کنیم. دستور زیر تعداد اعضای لیست languages  را بر می گرداند:

len(languages)