حلقه while یک نوع دستور جریان کنترل برنامه است که به یک بلوک کد اجازه می دهد تا بر اساس یک شرط منطقی به طور مکرر اجرا شود. حلقه while را می توان به عنوان یک دستور if تکراری در نظر گرفت.

چگونگی کار یک حلقه while ممکن است بسته به زبان برنامه نویسی متفاوت باشد، اما ایده اصلی یکسان است. حلقه while شامل یک شرط یا عبارت است که قبل از هر تکرار حلقه بررسی می شود. اگر شرط یا عبارت درست باشد، دستورات داخل بدنه حلقه اجرا می شوند. اگر شرط یا عبارت نادرست باشد، حلقه خاتمه می یابد.

ساختار حلقه while در پایتون به صورت زیر است:

while condition:
    # body of while loop

شرط یا condition عبارتی است که درست یا نادرست بودن آن در ابتدای حلقه ارزیابی می شود. بدنه حلقه while یک بلوک کد است که در زیر عبارت while فرورفته است. بدنه حلقه while به طور مکرر اجرا می شود تا زمانی که شرط False شود. اگر شرط ابتدا False باشد، از اجرای بدنه حلقه while صرفنظر می شود.

به عنوان مثال، فرض کنید می خواهیم اعداد 1 تا 10 را با استفاده از حلقه while چاپ کنیم. شما می توانید این کار را به صورت زیر انجام دهید:

num = 1
while num <= 10:
    print(num)
    num = num + 1

خروجی برنامه به شکل زیر است:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

در زیر توضیحات مربوط به برنامه را مشاهده می کنید:

ابتدا متغیری به نام num ایجاد می کنیم و مقدار 1 را به آن اختصاص می دهیم.

سپس یک حلقه while با شرط num <= 10 شروع می کنیم. یعنی تا زمانی که num کمتر یا مساوی 10 باشد حلقه ادامه خواهد داشت.

در خط بعد مقدار num را با استفاده از تابع print چاپ می کنیم.

در خط بعدی عدد را  1واحد  افزایش می دهیم. این بدان معنی است که پس از هر بار تکرار حلقه، num به num + 1 افزایش می یابد.

حلقه این مراحل را تکرار می کند تا زمانی که num از 10 بزرگتر شود، در این مرحله شرط False می شود و حلقه به پایان می رسد.