خیلی اوقات نتایج حاصل از محاسبات ریاضی برنامه به صورت اعشاری نمایش داده می شوند. مثلا برنامه ساده زیر را در نظر بگیرید که در پایتون نوشته شده است:

a=7
b=8
c=10
average=(a+b+c)/3
print (average)

در حالی که مقدار ذخیره شده در سه متغیر ما همگی اعداد صحیح هستند، اما مقدار میانگین آنها به صورت اعشاری محاسبه و نمایش داده خواهد شد:

8.333333333333334

اگر تمایل دارید که این عدد با اعشار کمتری محاسبه شود کافی است به کمک تابع round کد بالا را به این صورت تغییر دهید:

average=round((a+b+c)/3 , 2)
print (average)

در اینجا نتیجه به نزدیکترین عدد با دو رقم اعشار رند می شود:

8.33

و اگر بخواهید نتیجه هم مانند سه متغیر عدد صحیح باشد کافی است که تعداد رقم اعشار را در round تعیین نکنید:

average=round((a+b+c)/3)
print (average)
8