ساعت زنگ دار یکی از پروژه های های جالب پایتون است. مردم در سراسر جهان از برنامه های ساعت زنگ دار استفاده می کنند. این یک برنامه پایتون ساده رابط خط فرمان (CLI) است که از ماژول های datetime، time و playsound برای ایجاد ساعت زنگ دار که یک صدای آلارم را در زمان تعیین شده پخش می کند استفاده می نماید.

قبل از اجرای برنامه لازم است ماژول playsound را با استفاده از دستور زیر نصب کنیم:

pip install playsound

همچنین باید فایل صوتی با پسوند wav را که قرار است پخش شود در محل ذخیره برنامه کپی کنیم.

می توانید فایل زیر را دانلود و استفاده کنید:

Alarm.wav

import datetime
import time
from playsound import playsound
import os
currentDir=os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))

alarm_time = input("Enter the time in HH:MM format: ")
alarm_hour, alarm_minute = map(int, alarm_time.split(':'))

while True:
  now = datetime.datetime.now()
  if now.hour == alarm_hour and now.minute == alarm_minute:
    print("Wake up!")
    playsound(currentDir + '/alarm.wav')
    break
  time.sleep(60)