این پروژه شما را در ایجاد یک تولید کننده رمز عبور با پایتون راهنمایی می کند. با انجام این پروژه یاد خواهید گرفت که چگونه پسوردهایی با طول های مختلف ایجاد کنید. این پروژه راهی عالی برای یادگیری بیشتر در مورد پایتون و تمرین مهارت های کدنویسی شماست.

import string
import random

def generate_password(length):
    characters = string.ascii_letters + string.digits + string.punctuation
    password = ''.join(random.choice(characters) for i in range(length))
    return password

passwordlength=int(input("Please Enter the length of Password:"))
print(generate_password(passwordlength) )