می توانید آخرین فیرمور مایکروپایتون برای رزبری پای پیکو را از صفحه رسمی آن:

https://micropython.org/download/rp2-pico/

و یا از لینک زیر دانلود کنید:

rp2-pico-20230426-v1.20.0.uf2