فایل csv یک فایل متنی ساده است که نوشته های آن با کاما ( ، ) از هم جدا شده اند. بنابراین کافی است که داده های خود را به همین صورت در یک فایل با پسوند .csv ذخیره کنید. برنامه نمونه ای می نویسیم که ابتدا نام هر ستون را در فایل بنویسد و سپس سه داده مختلف را در یک سطر ذخیره کند.

import os
mycsv=open('myfile.csv','w')
a=12.9
b=98.012
c=524.54
mycsv.write("Column1 , Column2 , Column3\n")
mycsv.write("{} , {} , {}\n".format(a,b,c))
mycsv.close()

برای کار با فایلها به ماژول os نیاز داریم. سپس یک فایل ایجاد می کنیم که در محیط برنامه با نام mycsv شناخته می شود اما در فضای حافظه با نام myfile.csv ذخیره می شود. این فایل در حالت نوشتنی ‘w’ باز شده است. اگر قصد دارید داده ها به انتهای یک فایل از قبل موجود اضافه شود از ‘a’ استفاده کنید.

داده ها در سه متغیر مختلف ذخیره شده اند. با استفاده از دستور write ابتدا نام ستونها را در فایل می نویسیم، سپس داده ها را در سطر بعدی وارد می کنیم. دقت کنید که برای رفتن به سطر بعدی از \n استفاده شده است.

در پایان حتما باید فایل را ببندیم.