ما می توانیم از Pillow برای ایجاد یک GIF از چندین تصویر استفاده کنیم. در اینجا یک نمونه کد ارایه شده که نحوه ایجاد یک GIF از سه تصویر با استفاده از Pillow را نشان می دهد:

from PIL import Image
import os
currentDir=os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
frames = []
frames.append(Image.open(currentDir + '/frame1.jpg'))
frames.append(Image.open(currentDir + '/frame2.jpg'))
frames.append(Image.open(currentDir + '/frame3.jpg'))
frames[0].save(currentDir + '/my_gif.gif', format='GIF', append_images=frames[1:], save_all=True, duration=500, loop=0)

در این مثال، ابتدا لیستی از اشیاء Image از سه فایل تصویری با استفاده از متد Image.open از Pillow ایجاد می کنیم. سپس فریم ها را به عنوان یک فایل GIF با استفاده از متد save با آرگومان format=’GIF’ و پارامتر append_images ذخیره می کنیم تا فریم های باقی مانده را به فریم اول اضافه کنیم. پارامتر duration فاصله زمان بین فریم ها را بر حسب میلی ثانیه مشخص می کند و پارامتر loop تعداد دفعاتی را که انیمیشن باید حلقه بزند (0 به معنای حلقه بی نهایت است) را مشخص می کند.

pillow
pillow

آموزش های پردازش تصویر با Pillow