تشخیص لبه شامل انواع روش های ریاضی با هدف شناسایی لبه ها است که به عنوان منحنی هایی در یک تصویر دیجیتالی تعریف می شود که در آن روشنایی تصویر به شدت تغییر می کند یا به طور علمی تر، ناپیوستگی دارد. تشخیص لبه در تصاویر یک ابزار اساسی در پردازش تصویر، بینایی ماشین و بینایی کامپیوتری است، به ویژه در زمینه‌های تشخیص ویژگی و استخراج ویژگی.

در پایتون ما می توانیم از Pillow برای یافتن لبه های یک تصویر استفاده کنیم. به این منظور برنامه زیر به عنوان نمونه نوشته شده است:

from PIL import Image , ImageFilter
import os
currentDir=os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
img = Image.open(currentDir + '/logo.png')
img = img.convert('L')
edges = img.filter(ImageFilter.FIND_EDGES)
edges.show()

نتیجه را در شکل زیر می توانید مشاهده کنید:

pillow logo

آموزش های پردازش تصویر با Pillow