برای استفاده از break در پایتون، باید کلمه کلیدی break را در داخل بدنه حلقه بنویسید. معمولاً بعد از یک دستور if که شرایط خاصی را بررسی می کند باید نوشته شود. دستور break حلقه را خاتمه داده و در دستور بعدی پس از حلقه اجرای عادی برنامه را از سر می گیرد. برای مثال، فرض کنید می‌خواهید فهرستی از اعداد را مرور کنید و وقتی یک عدد منفی پیدا کردید، متوقف شوید. می توانید این کار را به صورت زیر انجام دهید:

numbers = [1, 2, 3, -4, 5, 6]
for num in numbers:
    if num < 0:
        break # exit the loop
    print(num) # print the positive number

همانطور که می بینید، حلقه زمانی که با 4- روبرو می شود متوقف می شود و اعداد باقی مانده را چاپ نمی کند. شما می توانید از break با هر دو حلقه for و حلقه while در پایتون استفاده کنید. اگر یک حلقه تو در تو داشته باشید، break فقط از درونی ترین حلقه خارج می شود.