حلقه for در پایتون نوعی حلقه است که به شما امکان می دهد یک بلوک کد را چند بار اجرا کنید. این حلقه زمانی مفید است که می دانید چند بار می خواهید چیزی را تکرار کنید، مانند چاپ یک پیام، اضافه کردن اعداد یا تکرار در یک دنباله. یک حلقه for در پایتون ساختار کلی زیر را دارد:

for variable in sequence:
  # do something with variable

متغیر variable برای دسترسی به عنصر فعلی دنباله استفاده می شود. دنباله sequence یک شی است که می توان آن را پیمایش کرد، مانند یک لیست، یک تاپل، یک دیکشنری، یک مجموعه یا یک رشته. کولون (:) شروع بدنه حلقه را نشان می دهد که در زیر عبارت for فرورفته است. بدنه حلقه یک بار برای هر عنصر در دنباله اجرا می شود، تا زمانی که دنباله تمام شود یا با دستور break مواجه شود.

برای مثال، فرض کنید می خواهیم اعداد 1 تا 10 را با استفاده از حلقه for چاپ کنیم. می توان این کار را به صورت زیر انجام داد:

for num in range(1, 11):
  print(num)

تابع range دنباله ای از اعداد از 1 تا 10 را ایجاد می کند. متغیر num هر مقدار را در دنباله می گیرد و دستور print(num) آن را روی صفحه چاپ می کند. خروجی این برنامه به این شکل است:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

همچنین می توانید از حلقه for برای تکرار بر روی انواع دیگر دنباله ها مانند لیست ها یا رشته ها استفاده کنید. به عنوان مثال، فرض کنید لیستی از زبانهای برنامه نویسی دارید و می خواهید عبارت مربوط به هر یک را چاپ کنید. شما می توانید این کار را به صورت زیر انجام دهید:

language_list = ["Python", "C++", "Java"]
for language in language_list:
  print("I love " + language + "!")

متغیر language_list لیستی از رشته ها است. متغیر language هر رشته را در لیست می گیرد و عبارت مربوط به آن را چاپ می کند. خروجی این برنامه به این شکل است:

I love Python!
I love C++!
I love Java!

همچنین می توانید از یک حلقه for برای پیمایش کاراکترهای یک رشته استفاده کنید. به عنوان مثال، فرض کنید می خواهید تعداد حروف صدادار یک کلمه را بشمارید. شما می توانید این کار را به صورت زیر انجام دهید:

word = "karakit"
vowels = "aeiou"
count = 0
for letter in word:
  if letter in vowels:
    count += 1
print("The word " + word + " has " + str(count) + " vowels.")

متغیر word یک رشته است. متغیر vowels رشته دیگری است که شامل تمام حروف صدادار زبان انگلیسی است. متغیر count از نوع عدد صحیح است که تعداد حروف صدادار پیدا شده را ذخیره می کند. متغیر letter هر کاراکتر در word را می گیرد و if  بررسی می کند که آیا این حرف در vowels وجود دارد یا نه. یعنی در واقع مصوت است یا خیر. اگر اینطور باشد، متغیر count به اندازه 1 واحد افزایش می یابد. در نهایت دستور print نتیجه را نمایش می دهد. خروجی این برنامه را در زیر می بینید:

The word karakit has 3 vowels.