متغیرها با عملگر انتساب “=” تعریف می شوند. در واقع مقدار متغیرها را می توان بدون اعلام نوع به آنها اختصاص داد و نوع آنها می تواند در طول برنامه تغییر کند.

بیایید این مساله را در قالب یک برنامه ساده امتحان کنیم:

x=1
print(x)
x="karakit"
print(x)

با اجرای این برنامه در خروجی این نتیجه را خواهید دید:

1

Karakit

همان طور که می بینید می توان متغیرها را به راحتی بدون اعلان اولیه تعریف کرد و سپس نه تنها مقدار بلکه نوع آن را نیز می توان تغییر داد.

متغیرهای عددی:

سه نوع عددی در پایتون وجود دارد:

Int: که اعداد صحیح هستند

Float: اعداد اعشاری

Complex: اعداد مختلط

برای دیدن مثال برنامه زیر رابنویسید و اجرا کنید:

a = 5
p = 3.14
z = 2 + 3j
print(a)
print(p)
print(z)

نتیجه به شکل زیر نشان داده می شود:

5

3.14

(2+3j)

به راحتی می توان متغیرهای بالا را با هم جمع و تفریق کرد و یا سایر عملیات ریاضی مجاز را روی آنها اعمال نمود.

سه خط آخر برنامه را به این صورت تغییر دهید و بعد از اجرای برنامه نتیجه را ببینید:

print(a + z)

print(p * 2)

print(z – p )

در پایتون یک تابع مفید به نام type() وجود دارد که می توان با استفاده از آن نوع یک داده را مشخص کرد. خطوط زیر را به برنامه اضافه کنید و برنامه را اجرا نمایید:

print(type(a))
print(type(p))
print(type(z))
print(type(a + p))

نتیجه به این شکل نمایش داده می شود:

<class ‘int’>

<class ‘float’>

<class ‘complex’>

<class ‘float’>

همان طور که در آخرین خط می بینید وقتی یک عدد صحیح با یک عدد اعشاری جمع شده است نوع آن به طور خودکار به اعشاری تغییر می کند.

متغیرهای رشته ای:

رشته‌ها در پایتون توسط علامت کوتیشن یا با دابل کوتیشن احاطه شده‌اند. یعنی در پایتون ‘karakit همان “karakit” است.

برنامه زیر را بنویسید و اجراکنید:

txt1 = 'Hello'
txt2 = "karakit"
print(txt1)
print(txt2)

نتیجه به این شکل نمایش داده می شود:

Hello

Karakit

می بینید که تفاوتی در نمایش متغیرهای رشته ای وجود ندارد.

در پایتون برای اینکه رشته ها را به هم بچسبانیم از عملگر + استفاده می کنیم. برنامه زیر را بنویسید و اجرا کنید:

name = "karakit"
print('Hello ' + name)

خروجی به این شکل دیده می شود:

Hello karakit

برنامه زیر نیز همان نتیجه را خواهد داشت:

str1 = "Hello "
name = "karakit"
message = str1 + name
print(message)

متغیرهای بولی

در برنامه نویسی اغلب باید بدانید که آیا یک عبارت True یا False است.

مقادیر و متغیرهای بولی یا همان Boolean در واقع تنها می توانند دو مقدار داشته باشند: یا درست یا غلط.

وقتی دو مقدار را با هم مقایسه می کنید، گزاره مورد ارزیابی قرار می گیرد و پایتون پاسخ بولی را برمی گرداند. برنامه زیر را اجرا کنید:

a = 1<2
print(a)
print(1 == 2)

با توجه به اینکه گزاره 1<2 یک گزاره منطقی درست است متغیر a مقدار True را اختیار می کند. اما چون گزاره 1==2 صحیح نیست نتیجه آن False خواهد بود.

در قسمت بعدی با چگونگی گرفتن یک مقدار ورودی از کاربر آشنا خواهید شد.